آلبوم تصاویر

۱۱۸۹۵۹۹۴_۱۴۷۴۵۴۱۴۴۲۸۴۷۳۰۶_۹۰۰۳۰۱۵۰۰۲۵۹۶۲۰۰۳۲_n yzubjs6zm4de2rr8127k

برگزاری مسابقات دو صحرانوردی پنج کیلومتر پیشکسوتان قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان نهاوند رییس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نهاوند برگزاری مسابقات دو صحرانوردی پنج کیلومتر پیشکسوتان قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان نهاوند عمو فیتیله ای ها در نهاوند tabiat vazir